Ε&Α

zzzl3

Ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία Ε & Α σύμφωνα με το πρότυπο ISO.
Μέγεθος ομάδας: 5
Νέα Προϊόντα: 3-5 τμχ/έτος
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 3-8 τμχ/έτος
Αναφορές δοκιμών: 5-8 τμχ/έτος
Πιστοποιητικά: 3-5 τεμ/έτος